Doe't ik dy seach lang ferlyn
Wat docht it dochs sear as ik d'r wer oan tink (2x)

Ik sjoch dy,
Ik hear dy,
Ik fiel dy, eltse kear opnij (2x)

Oeh............

Hjir bin ik
W????r bisto
It is al lang lyn.

Hjir bin ik
W????r bisto
It is te lang lyn.

Do bist net oars as leaf
Want do dochst gewoan neat ferkeard.
Ik hâld fan dy, sa asto bist
Datst dat dan wol efkes witst.

Hjir bin ik,
W????r bisto
It is al lang lyn.

Hjir bin ik
W????r bisto
It is te lang lyn.

Ik sjoch dy,
Ik hear dy
Ik fiel dy, eltse kear opnij (2x)Ваше мнениеКапча

Рекомендуем