Asto no seist ik hâld fan dy
Dan sis ik dat ek tsjin dy
Ik kin net fjochtsje
Ik ha gjin swurd.

Chorus
En do witst wat ik ha wol
WЁєrom joust my dat net
Ek al soesto dat hawwe
Hâldst it moai foar dysels

Doe't ik dy sei ik hâld fan dy
WЁєrom seidest neat werom
Do hâldst fan ien ding
Wat ЁІt in fles

Chorus

Asto no seist ik hâld fan dy
Dan sis ik dat ek tsjin dy
Do hâldst fan ien ding
Wat ЁІt in fles.

Chorus


Ваше мнениеКапча