Unu pitzinnu curre’ a ped’ iscalzu
Gai mandicat cocone chena aunzu
Niunu intende, mancu sas bamas
Niunu intende, mancu sas sidas
Si frimma ei tragada chirchende fruas
Su ‘entu raet sas peutas suas
Niunu intende s’oche dechida
Niunu intende sa foghe calida
Chin cussa cara fresada ei ruja, issu goi…
Ojos che pojos ei neos che isteddos, est goi…
Brinchende, cantende, ballende, riende
Su mundu addaenanti che colet
Su criu chi curret, anniju gioghende
Chirchende unu pacu ‘e amore
Niunu intende, niunu intende
Su mundu colet, niunu intende…
Passad’ una pitzinna frantziscana
Issu la ‘ide gai, simple, galana
Issu l’intende, s’oche dechida
Issu l’intende, sa foghe calida
Brinchende naes e cantende forte
Ei pensad’ a unu donu de sa sorte
Issu l’intende, s’oche dechida
Issu l’intende, sa foghe calida
Chin cussas laras fresadas ei rujas, est goi...
Ojos che pojos ei neos che isteddos, est goi…
Brinchende, ballende, cantende, riende
Su mundu addaenanti che colet
Unu criu, una cria, annijos currende
Chirchende unu pacu ‘e amore
Niunu intende, nos do-nos dolet
Su mundu colet, niunu intende…
Brinchende, ballende, cantende, riende
Su mundu addaenanti nos colet
Unu criu, una cria, annijos currende
Chirchende unu pacu ‘e amore
Niunu intende, niunu intende
Su mundu colet, niunu intende…


Ваше мнениеКапча

Рекомендуем