A babbu unu mandzanu ‘e binu
Gai chi l’indurchede sa die
A mama un’atteru destinu
Chi non l’ischidede asie
Nobas bi nd’at occannu dae bidda mea?
Nobas bi nd’at occannu dae bidda mea?
A tie unu cantu ‘e custu coro
Si mi nde bocasa s’anneu
Nobas bi nd’at occannu dae bidda mea?
Nobas bi nd’at occannu dae bidda mea?
A Deus piachende
A Deus piachende (et a mie)
Tue m’intendes
Appo a torrare una die
In pache
Una die, in pache
Chie b’at a palas de su mundu?
E chie nos ghiada sa vida?
Semus zirende a ballu tundu
Mancari sa festa siada finida
Nobas bi nd’at occannu dae bidda mea?
Nobas bi nd’at occannu dae bidda mea?
A Deus piachende
A Deus piachende (et a mie)
Tue m’intendes
Appo a torrare una die


Ваше мнениеКапча

Рекомендуем