I been waiting,
You been waiting
We been waitin,
But the rain don't come,
Rain won't come
Rain won't come

You been waiting
I been waiting,
An we been waitin so long
But the rain won't come,
Rain won't come
The rain won't come

Hey, make it rain
Heeeeeaay, make it rain

Pump, pump, a little harder
Pump, pump, a little harder

Say yeah
Say yeah

Say yeah
Say yeah

Heeeeeaay, hey yeah make it rain
Heeeeeaay, make it rain

Pump, pump, a little harder
Pump, pump, a little harder

?
Pump, pump, a little harder
Pump, pump, a little harder
Pump, pump, a little harder
Pump, pump, a little harder

Say yeah
Say yeah

Rain, oh won't you, make it rain
Oooooh won't you rain
Rain, make it rain

Pump, pump, a little harder

I been waiting,
You been waiting
....


Ваше мнениеКапча

Рекомендуем