"Yoong Yee Sau Seung Dik Nui Yun"
Yun jeem jui liu ye gung sum
Joi je yut huk dor mor jeep gun
See seung fong tsee joi yiu hum
Mau teun ya gung sum

*Tsung bei por sui gwor dik sum
Yeung nei gum teen hing hing teep gun
Dor siu ngon wai kup yee mun
Tau tau joi sung*

#Tsing naan jee gum
Ngor kerk kei sut sook yu
Gik doe yoong yee sau seung dik nui yun
But yiu but yiu but yiu jau loi jau hui
Tsing jun sik ngor dik sum

Yu ming baak ngor
Gai jook tsing yuen yeet luen
Je gor yoong yee sau seung dik nui yun
But yiu dung je yut huk tsing yeet mun
([2nd time] Joong tsee yut sung ya for boon dik yeet mun)#

+Cheung ye yau nei jui ya jun
Yeung ngor joong yu jau doe seun yum
But goon yut tsai see yee mun
Fai lok see tsing yun+

Tsung hoi pa liu je yut sung
See nei joong yu gum sum kau gun
Ngor fong jee yoong yau jerk yuen fun
Tsoong geen ngor seun sum
[repeat * # + # +]


Ваше мнениеКапча