So ra no iro mo niji no iro mo
Futatsu no chigai mo
Mô iu koto mo
Naya mu koto mo no kora na kat-ta
A no ku ru ma ni not-te
Chan to hiza ma zuite
Ma yot - te iru kara
Saa it - te mi yô saa it - te mi yôA no kado o ma gat - te
Sora gami - erutte koto mo
Ko ko nita-chido-mat - te
Shinkû ni tas-surutte koto mo
Sa - a en jin o ka-ke-te
Hada shi no mama no watashi o
Ma yot - te iru kara
Saa it - te mi yô saa it - te mi yôKa nash ku naika ra
Na ki ta ku na i ka ra kitto

To me ta ku na i ka ra
It - te mi yô It -te mi yô It - te miyô
Kom - pas no hari ga yu rete ru
Yami kumo ni keri dasu
Watashi no ashi wa o tea-ge
Mô ko- reshka iwana - i
Ka ze ga fui te i ru
Mi mi o su ma sh te
Ma yot - te iru kara
Saa it - te mi yô saa it - te mi yôKa nash ku naika ra
Na ki ta ku na i ka ra kitto
To me ta ku na i ka raIt - te mi yô It -te mi yô It - te miyô

Kyûni hi ro garu na gi no u mi

Kiko e te ku ru no wa kô rasu no u ta
Shi - zu kani nat - te a - ta - ra - shi-i
Ba ka ge ta om-o i ga fu - to yo-gi - ru yeah
Ka nash ku naika ra
Na ki ta ku na i ka ra kitto

To me ta ku na i ka ra
Ka nash ku naika ra
Na ki ta ku na i ka ra kitto
It - te mi yô It -te mi yô It - te miyô
Ваше мнениеКапча