är dänkt, dass är d'wäut länkt
& dass sie sich nume dräit wägen ihm
är schickt d'flüss vom meer i d'bärge
macht schnee im summersunneschyn
schiesst manne uf e mond & seit:
„aus isch guet, we sech's lohnt
& was me cha, hey mähn, das darf me o“

är holt toti zrügg i ds läbe
är schickt läbigi i tod
är macht us fische vögu
us chüeh & schaf & söi macht är brot
är schpautet chärne, wo so chly sy, dass se niemer gseht
es blybt ke platz meh frei näb ihm
& was är cha, hey mähn, das macht er o

schlaf chindli, schlaf's isch nume dys bett wo brönnt

är luegt dür muure, dür bschlossni türe
är luegt i d'mönsche, i pflanze & i tier es blybt ihm nüt verborge
är bringt liecht i di schwarzi nacht
är het uf jedi grossi frag e chlyni antwort
är het es mass für jedes ding
aber e blinde gseht sech säuber nid

dr sunnechünig regiert d'ärde
& richtet sich im luftschloss y
är gseht sech gross & grösser wärde
isch in wahrheit aber ging no huerechly

schlaf chindli, schlaf
's isch nume dys bett wo brönnt
Другие песни исполнителя

W. nuss vo bümpliz


Ваше мнениеКапча