їque paso que paso?
a caipira planto
їque paso que paso?
a policia llego
їque paso que paso?
o semterra murio
їque paso que paso?
chacinha no eldorado
їque paso que paso?
a globo relato
їque paso que paso?
o politico falo
їque paso que paso?
en pizza acabo
їque paso que paso?
chacinha no eldorado

їque paso que paso?
radio bemba relato...
Ваше мнениеКапча