ЇQue paso que paso ?
A caipira planto
ЇQue paso que paso ?
A policia llego
ЇQue paso que paso ?
O semterra murio
ЇQue paso que paso ?
Chacinha no Eldorado
ЇQue paso que paso ?
A globo relato
ЇQue paso que paso ?
O politico falo
ЇQue paso que paso ?
En pizza acabo…
ЇQue paso que paso ?
Chacinha no Eldorado
ЇQUE PASO QUE PASO ?
Radio Bemba relato…
Ваше мнениеКапча