Pora na sen
Pora na test, kochanie
Na próbn¹ ?“mieræ
Na powiek zamykanie
Koñczy siê dzieñ
Koñczy koncertem cykad
Nadchodzi sen -
Ma³a rozstania próba
To chyba ¿art .
Do nieba kto?“ ciê wezwa³
Fatalny b³¹d -
W niebiañskich kartotekach
My?“lê
Wspominam
Nie wierzê,
¯e nie ma ciê tam .
W mie?“cie obcym
Odk¹d znikn¹³e?“
Ot tak.

Ваше мнениеКапча