Przyjdz pozwól mi mysleæ,
¿e mogê rozmawiaæ z Toba;
Przyjdz ogrzej moja duszê
mi³oscia i spokojem;
Przyjdz czujê, ¿e mo¿esz pokazaæ mi drogê
na której odkryjê z³e i dobre mysli;
Przyjdz wiem, ¿e dziêki Tobie mogê
wiêcej widzieæ i s³yszeæ;

Ref.: Jestes ostoja moja,
jestes blaskiem w mroku,
jestes ostoja moja,
otwórz mi moje oczy.

Przyjdz badz przy mnie nie odchodz,
przy Tobie czuje siê bezpiecznie;
Przyjdz ka¿dego dnia szukam drogi
do przebywania z Toba;
Przyjdz wska¿ mi wszystko to,
co otworzy mi drogê do Ciebie;
Przyjdz kiedy jestem z Toba czujê
radosæ, dobro i piêkno.
Ref.

Ваше мнениеКапча

Рекомендуем