O mo dhu\thaich 's tu th'air m'aire
Uibhist chu\mhraidh u\r nan gallan
Far a faighte na daoin' uaisle
Far 'm bu dual do Mhac 'ic Ailein.

Ti\r a mhurain, ti\r an eo\rna
Ti\r 's am pailt a h-uile seo\rsa
Far am bi na gillean o\ga
Gabhail o\ran 's 'g o\l an leanna.

Thig iad ugainn, carach, seo\lta
Gus ar mealladh far ar n-eo\lais
Molaidh iad dhuinn Manito\ba
Du\thaich fhuar gun ghual, gun mho\ine
Ваше мнениеКапча

Рекомендуем