Fhir a' bha\ta, na ho\ ro e\ile
Fhir a' bha\ta, na ho\ ro e\ile
Fhir a' bha\ta, na ho\ ro e\ile
Mo shoraidh sla\n leat 's gach a\it an te\id thu

'S tric mi sealltainn o'n chnoc as a\irde
Dh'fheuch am faic mi fear a' bha\ta
An tig thu 'n diugh no 'n tig thu ma\ireach
'S mur tig thu idir, gur truagh a ta\ mi.

Fhir a' bha\ta, na ho\ ro e\ile
Fhir a' bha\ta, na ho\ ro e\ile
Fhir a' bha\ta, na ho\ ro e\ile
Mo shoraidh sla\n leat 's gach ait an te\id thu
Ваше мнениеКапча

Рекомендуем