Gur ann an America tha sinn an dra\sd',
Fo dhubhar no coille, nach teirig gu bra\th.
'N uair dh'fhalbhas an du\lachd 's a thionndaidh's
Am bla\ths.
Bithidh cnothan, bidh u\bhlan 's bithidh an
Siu\car a' fa\s

Thoir mo shoraidh le fa\ilte Chinn-t-Sa\ile nam no/,
Far 'n d'fhuair mi greis m'a\rach 's mi'm pha\isde beag o\g.
Bhiodh fleasgaichean donn air bonnaibh ri ceo\l,
Agus nionagan dualach 's an gruaidh mar an ro\s.
Ваше мнениеКапча

Рекомендуем