An ataireachd bhuan, cluinn fuaim na h-ataireachd a\rd
Tha torann a chuain mar chualas leamsa 'nam phaisd,
Gun mhuthadh gun truas, a' sluaisreadh gainneamh na tra\gh's
An ataireachd bhuan, cluinn fuaim na h-ataireachd a\rd
Ach siubhlaidh mi uat, cha ghluais mi tuilleadh 'nad dha\il
Tha m'aois is mo shnuadh toirt luaidh air giorrad mo latha
'San a\m dhomh bhith suaint' am fuachd 's an cadal a' bha\is
Mo leabaidh dean suas ri fuaim na h-ataireachd a\ird.
Ваше мнениеКапча

Рекомендуем