Песня
's Fhada Leam an Oidhche Gheamhraidh
Aignish
Aignish (translation)
Alasdair Mhic Colla
Alasdair Mhic Colla (translation)
Am Buchaille Ban
An Ataireachd Ard
Aodann Srath Bhain
Breisleach
Cape Breton Song
Chisholm Lament (translation)
Coisich, a Ruin
Cumha do Dh'uilleam Soisal
Dean Cadalan Samhach, a Chuilean mo Ruin
Dean Saor an Spio|rad
Fear A'bhata
Heart of The Highland
I Feel The Winter Night Long (translation)
Maighdeanan na H-airidh
O mo Dhuthaich
Oh my Boatman (translation)
Oh my Country (translation)
Rann na Mo|na
Servant to The Slave
Shieling Maids (translation)
Sleep Softly, my Darling Beloved (translation)
The High Swelling of The Sea (translation)
Waiting For The Wheel to Turn
You Will Rise Again