Песня
Á Naujà Galybæ
Folklorinë Daina Apie Mirtá
Gyvenimo Kritimà Dovanosim Krankliui
Ir Saulë Neteko Savo Pusës Veido
Ið Tuðtumos á Akmens Tylà
Kai Pilnaties Akis Uþmerks Mirtis II
Mirtis
Ozirio Adventas
Savo Kelyje
Tarp Akmens Ir Veidrodþio